tweak, build.sh
[shamirs] / build.sh
1 #!/bin/sh
2 gcc shamirssecret.c -O2 -std=c99 -DTEST -o shamirssecret && ./shamirssecret &&
3 gcc shamirssecret.c -O2 -std=c99 -o shamirssecret